Dodatkowe dni wolne

Informacja o dodatkowych dniach wolnych
w roku szkolnym 2023/2024

Podstawa prawna: § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.)

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego informuje, iż w roku szkolnym 2023/2024 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą:

02 listopada 2023 r. (czwartek)

03 listopada 2023 r. (piątek)

19 marca 2024 r. (wtorek)

02 maja 2024 r. (czwartek)

14 maja 2024 r. (wtorek)

z wyłączeniem klasy VIII

15 maja 2024 r. (środa)

z wyłączeniem klasy VIII

16 maja 2024 r. (czwartek)

z wyłączeniem klasy VIII

31 maja 2024 r. (piątek)

Jeśli rodzic zgłosi taką potrzebę, w wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w godzinach od 7:30 – 14:30.