Dodatkowe dni wolne

Informacja o dodatkowych dniach wolnych
w roku szkolnym 2022/2023

Podstawa prawna: § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.)

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego informuje, iż w roku szkolnym 2022/2023 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą:

31 października 2022 r. (poniedziałek)

20 marca 2023 r. (poniedziałek)

2 maja 2023 r. (wtorek)

23 maja 2023 r. (wtorek)

z wyłączeniem klasy VIII

24 maja 2023 r. (środa)

z wyłączeniem klasy VIII

25 maja 2023 r. (czwartek)

z wyłączeniem klasy VIII

9 czerwca 2023 r. (piątek)

19 czerwca 2023 r. (poniedziałek)

Jeśli rodzic zgłosi taką potrzebę, w wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w godzinach od 7:30 – 14:30.