Historia szkoły

Najważniejsze wydarzenia z życia naszej szkoły

Budowa - Okres międzywojenny

  • W 1897 r. wybudowano budynek szkolny z jedną salą lekcyjną na zakupionej przez Regencję Królewską działce szkolnej. Rok później utworzono placówkę szkolną z siedzibą w Lisich Jamach. Objął ją nauczyciel Michał Mischker.
  • W 1910 r. utworzono w szkole drugi etat nauczycielski. Salę lekcyjną i mieszkanie dla nauczyciela wynajmowano. Do szkoły uczęszczało 64 uczniów.
  • W roku szkolnym 1923/24 1szkoła ze względu na liczbę uczniów została zaliczona do czteroklasowych. 206 uczniów uczyło wówczas 3 nauczycieli.
  • W 1925 r. założono w szkole bibliotekę liczącą 82 tytuły.
  • Dwa lata później zaczęto budowę drugiej Sali lekcyjnej, którą oddano do użytku dopiero w 1934r. W tym czasie sale lekcyjne wynajmowano, a lekcje trwały do godz. 20!

Kamień z wyrytymi cyframi 1899, który udało się ocalić ze starej szkoły.

fot.1. Wiadomości Sierakowickie 2009, nr 6-7

Lata powojenne

Po wyzwoleniu w szkole przez rok pracowała p. Więcławska, która po roku ze względu na trudne warunki rezygnuje z pracy. Po rocznej przerwie w funkcjonowaniu szkoły kierownikiem został Florian Stolc. Do szkoły uczęszczało 200 dzieci. Pracowało z nimi 2 nauczycieli. Dzięki dobrowolnemu opodatkowaniu Koło Rodzicielskie, dla przyciągnięcia pedagogów, własnym wysiłkiem wybudowało na piętrze szkoły mieszkania dla 2 nauczycieli. W roku szkolnym 1948/49 szkoła zyskała trzeciego nauczyciela. Nauka odbywała się w 3 salach (jednej wynajmowanej we wsi) na dwie zmiany. W następnym roku szkolnym przybył do szkoły 4 nauczyciel.

W roku szkolnym 1954/55 na kierownika szkoły został powołany Jan Labuda. Budynek szkolny przechodzi generalny remont. W 1954 r. szkoła i wieś zostały zelektryfikowane. Szkoła cały czas boryka się z kłopotami lokalowymi – brak sal lekcyjnych. Uczniowie siedzą po 3 w ławce. W roku szkolnym 1963/64 Długi Kierz wybudowanie został wyłączony z rejonu szkolnego Lisich Jam, w związku z oddaniem do użytku szkoły w Borzestowie. W następnym roku szkolnym zawiązuje się Komitet Budowy Pawilonu. Zebrano deklaracje na czyn społeczny. Inicjatywa została jednak odrzucona przez władze gromadzkie i powiatowe. W roku szkolnym 1966/67 w związku z uruchomieniem szkoły w Szklanej zmniejsza się ilość uczniów szkoły. Szkoła w Lisich Jamach stała się szkołą zbiorczą – prawie wszystkie dzieci ze Szklanej po kl. czwartej dalej uczyły się w Lisich Jamach.

W roku szkolnym 1968/69 kierownikiem szkoły został mianowany Józef Pakur. W następnym roku szkoła ma 4 sale lekcyjne – 3 w szkole i 1 dzierżawioną. Cały czas przeżywa kłopoty lokalowe. Często zmienia się kadra nauczycielska. Liczba uczniów oscyluje w granicach 180.

W 1973 r. na stanowisko dyrektora szkoły powołano Feliksa Marszałkowskiego. Liczba sal lekcyjnych w szkole wzrosła do 6 kosztem mieszkań nauczycielskich. Zrezygnowano z wynajmu sal lekcyjnych. Szkoła zyskała lepszy wygląd, prowadzono wiele prac remontowych i porządkowych, zagospodarowano obejście szkolne. Do budynku szkolnego doprowadzono wodę bieżącą. W 1979 r. zakończono kolejny kapitalny remont.

Rok 1981 – funkcję dyrektora szkoły powierzono Krystynie Marszałkowskiej. Mimo często prowadzonych prac remontowych, do których włączało się w miarę możliwości także grono pedagogiczne stan techniczny szkoły systematycznie się pogarszał. Coraz częściej wspominano o potrzebie budowy nowej szkoły.

Budynek szkoły; lata pięćdziesiąte.

fot.2. Wiadomości Sierakowickie 2009, nr 6-7

Uczniowie na wycieczce, rok szkolny 1968/69

fot.2. Wiadomości Sierakowickie 2009, nr 6-7

Czasy współczesne

W roku szkolnym 2002/2003 dyrektorem Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach została p. Aleksandra Dąbrowska – Konkol, która pracowała w tej szkole jako nauczyciel nauczania zintegrowanego. Od razu przystąpiła do aktywnej pracy.

Z jej inicjatywy w szkole w 2002 r. powstała izba pamięci patrona. Początkowo zbiory były bardzo skromne. Stanowiły je głównie pamiątki z wycieczki, którą uczniowie odbyli śladami miejsc związanych z patronem, portrety księdza „w oczach dzieci”, Akt Nadania Imienia oraz stare dokumenty pochodzące z czasów pobytu księdza na terenie parafii Wygoda i powiatu kartuskiego. Co roku izba pamięci wzbogaca się o nowe eksponaty dzięki rodzinie ks. Anastazego Sadowskiego. To od nich szkoła w darze otrzymała pamiątki z domu rodzinnego księdza i zdjęcia.

Urządzono salę regionalną, w której dzięki staraniom nauczycieli regionalistów, zgromadzono dawne narzędzia i sprzęty oraz ceramikę kaszubską. Szczególnego uroku sali dodał wykonany przez rodziców słomiany daszek.

2004 r. oddano do użytku wielofunkcyjne boisko szkolne o asfaltowej nawierzchni. Jego budowa została sfinansowana ze środków gminnych, sołeckich i Pomorskiego Programu Odnowy Wsi.

W następnym roku szkoła otrzymała Pomorski Certyfikat Jakości Edukacji w zakresie standardu „Kompetencje i rozwój zawodowy pracowników zapewniają pełną realizację zadań edukacyjnych”.

W 2006 r. dokonano uroczystego otwarcia pracowni komputerowej, którą szkoła otrzymała w ramach programu ministerialnego „Pracownie komputerowe dla szkół”. W jej skład wchodzą: 10 zestawów komputerowych, skaner, drukarka laserowa, zestaw multimedialny oraz komputer przenośny.

W grudniu 2010r. szkoła wzbogaciła się o tablicę interaktywną. Otrzymała ją w darze od Wójta Gminy Sierakowice. Rok później zakupiono projektor, który został na stałe zamontowany, by ułatwić korzystanie z tablicy. Salę dodatkowo wyposażono w rolety.

W ramach projektu „Aktywizacja mieszkańców Gminy Sierakowice poprzez budowę placów zabaw” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy szkole powstał piękny plac zabaw. Prace trwały od października 2010 do maja 2011 roku.

Od grudnia 2010 r. trwa sukcesywna wymiana drewnianej i spróchniałej już stolarki okiennej w szkole na plastikową.

W ramach projektu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w miesiącach wakacyjnych 2011 r. wyposażono kuchnię szkolną w meble i podstawowy sprzęt AGD.

12 czerwca 2012 r. – dokładnie dziesięć lat po uroczystości nadania imienia – szkoła otrzymała sztandar. Wyhaftowała go znakomita kaszubska hafciarka – Inga Mach z Bytowa. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. kanonik Bogdan Drozdowski podczas mszy świętej, w kościele w Wygodzie Łączyńskiej, która zainaugurowała uroczystość. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.
parlamentarzyści, radni Sejmiku Województwa Pomorskiego, przedstawiciele kuratorium oświaty oraz władz samorządowych powiatu i gminy, dyrektorzy szkół, przedsiębiorcy, rodzina Patrona Szkoły, kapłani. Rada Rodziców przekazała sztandar w ręce dyrektor szkoły Al. Dąbrowskiej – Konkol, która po prezentacji oddała go w ręce szkolnego pocztu sztandarowego. Podczas uroczystości została też poświęcona tablica pamiątkowa znajdująca się na głównym holu szkoły, którą wykonał znany kaszubski rzeźbiarz Czesław Birr z Mściszewic, a ufundował Wójt Gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela.

Pod koniec września 2014 r. zaczęły się wykopy pod fundamenty długo wyczekiwanej sali gimnastycznej poprzedzone kilkoma latami starań o akceptację i dokumentację inwestycji. Prace budowlane, prowadzone przez Firmę „Elwoz” Kazimierza Woźniaka ze Szklanej, pod nadzorem Rady Gminy w Sierakowicach z Wójtem Tadeuszem Kobielą na czele oraz dyrektor szkoły Aleksandry Dąbrowskiej -Konkol, przebiegały bardzo sprawnie. W niecały rok sala sportowa była gotowa do użytku. Oprócz niej udało się wykonać szereg dodatkowych robót takich jak częściowa wymiana stolarki okiennej, termomodernizacja ścian po zachodniej stronie szkoły wraz z nową elewacją, budowa parkingu, zagospodarowanie terenu przy szkole. Szkoła i jej otoczenie nabrały nowego kolorytu i piękna.

We wrześniu 2015 roku otwarto w szkole oddział przedszkolny dla dzieci trzy- i czteroletnich, dla których w ciągu wakacyjnych miesięcy przygotowano piękną i kolorową salę po dawnej mini sali gimnastycznej. Dla potrzeb przedszkolaków również wyremontowano i dostosowano toalety na dolnym holu szkoły.

14 października 2015 roku odbyło się oficjalne i uroczyste otwarcie sali gimnastycznej. W uroczystości uczestniczyło wielu zacnych gości: przedstawiciele władz oświatowych i Departamentu Sportu województwa pomorskiego, starostwa powiatowego w Kartuzach i rady gminy w Sierakowicach z Wójtem Tadeuszem Kobielą. Obecny był też poseł na Sejm Stanisław Lamczyk, dyrektorzy szkół, rodzice i cała społeczność szkolna. Poświęcenia nowego obiektu szkolnego dokonał k. kanonik Bogdan Drozdowski.

Od września roku szkolnego 2017/2018 (po likwidacji gimnazjów) placówka stała się znów szkołą ośmioklasową. Baza lokalowa szkoły staje się niewystarczająca, w związku z tym dyrektor szkoły A. Dąbrowska – Konkol rozpoczęła starania o rozbudowę.

Grono pedagogiczne 1992 r.

Czwarta od lewej w górnym rzędzie dyrektor K. Marszałkowska, pierwsza z lewej w dolnym rzędzie obecna dyrektor Al. Dąbrowska – Konkol

Przyszkolny plac zabaw.

fot.2. Wiadomości Sierakowickie 2009, nr 6-7