Samorząd Szkolny

SKŁAD SAMORZĄDU SZKOLNEGO

w roku szkolnym 2023/2024

Opiekun Samorządu Szkolnego

Alicja Wenta

Julia Garska

przewodnicząca Samorządu Szkolnego

 

Julia Dułak

zastępca przewodniczącej Samorządu Szkolnego

 

Franciszek Pranczk

skarbnik Samorządu Szkolnego

Alicja Wenta

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Podstawa prawna: artykuł 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

§1

 1. Samorząd Uczniowski stanowią uczniowie szkoły.
 2. Władzami Samorządu Uczniowskiego są:
  1) na szczeblu klas – samorządy klasowe,
  2) na szczeblu szkoły: Mały Samorząd Uczniowski (kl. I-III), który posiada swój odrębny regulamin i Samorząd Uczniowski (kl. IV-VIII).
 1. Prezydium samorządów składa się z następujących funkcji:
  1) przewodniczący samorządu,
  2) zastępca przewodniczącego,
  3) skarbnik.
 1. Członkowie prezydium wybierani są przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym, w dniu wcześniej ogłoszonym jako Dzień Wyborczy.
 2. Kilka dni przed Dniem Wyborczym w szkole przeprowadzona jest kampania wyborcza, podczas której kandydaci na członków do samorządu przedstawiają swoje programy.
 3. Wybory odbywają się w drugiej połowie września danego roku szkolnego.
 4. Wybierany jest także Opiekun Samorządu Uczniowskiego spośród nauczycieli pracujących w szkole.
 5. Wybory prowadzone są pod kierunkiem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna samorządu w poprzednim roku szkolnym, który powołuje komisję nadzorującą przebieg wyborów.
 6. Komisja składa się z trzech osób.
 7. Członkami komisji mogą być: dyrektor szkoły i pracownicy administracyjno-obsługowi. Natomiast nie mogą być nauczyciele kandydujący w wyborach jako opiekunowie samorządu.
 8. Komisja sporządza protokół z odbytych wyborów.
 9. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów, zastępcą – który otrzymał mniej głosów i skarbnikiem – uczeń, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów.
 10. Kadencja prezydium trwa rok.
 11. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.
 12. W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje Zastępca Przewodniczącego Samorządu.
 13. Członka prezydium można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach samorządu.
 14. Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

§2

 1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  2) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  3) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
  5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 1. Kompetencje stanowiące Samorządu Uczniowskiego:
  1) uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego.
 1. Kompetencje opiniodawcze Samorządu Uczniowskiego:
  1) opinia w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 z r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603),
 1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

§3

 1. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybierają wszyscy uczniowie klas IV-VIII.
 2. Opiekun pełni funkcję doradczą samorządu.
 3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora i koordynatora działalności samorządu.
 4. Opiekun samorządu ma prawo do zbierania od poszczególnych klas składek pieniężnych na działalność samorządu.
 5. Opiekun samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
 6. Kadencja Opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa rok.
 7. Opiekun samorządu z końcem trwania swojej kadencji składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z działalności samorządu.

§4

Wszelkie decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.